Subscribe:

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดบทที่ 2

1.หลักฐานที่แสดงว่าทวีปต่างๆเคยเชื่อมต่อกันมีอะไรบ้าง
ตอบ  หลักฐานรูปร่างของทวีปที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ , การพบซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกัน ,การพบกลุ่มหินประเภท และ อายุเดียวกัน , แนวเทือกเขาที่มีลักษณะเหมือนกันและต่อกันได้ การพบหินอายุเดียวกันที่เกิดจากการสะสมตัวตะกอนธารน้ำแข็ง

 2.นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของทวีปอย่างไร ให้อธิบายและยกตัวอย่างหลักฐานหรือข้อมูลที่นัหวิทยาศาสตร์ใช้เป็นเหตุผลสนับสนุน
ตอบ  หลักฐานสันเขาใต้สมุทร และร่องลึกใต้สมุทร

 3.เพระเหตุใดปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว มักเกิดตามเขตมุดตัวของแผ่นธรณีตอบ  บริเวณที่มีการมุดตัวของแผ่นธรณี หินริเวณดังกล่าวจได้รับแรงมากระทำตลอดเวลาทำให้หินตอบสนองต่อแรง โดยเปลี่ยนลักษณะและปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นไหวสะเทือนทำให้เกิดแผ่นดินไหว

4.รอยคดโค้ง รอยแตก รอยเลื่อนในหินมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ และเกิดขึ้นได้อย่างไร
ตอบ  รอยคดโค้งในชั้นหิน เป็นระนาบคดโค้งที่พบในชั้นหิน เป็นผลเนื่องจากชั้นหินที่มีสมบัติเป็นพลาสติก ตอบสนองด่อแรงที่มากระทำโดยการเปลี่ยนลักษณะ

5.จากแนวการเลื่อนที่ของแผ่นธรณีต่างๆ จะมีผลต่อภูมิประเทศของโลกในอนาคตอย่างไร
ตอบ  การที่แผ่นธรณีอินเดีย ออสเตรเลียชนกับแผ่นดินยูเรเซีย (แผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน) ทำให้เกิดเทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาหิมาลัยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ