Subscribe:

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดบทที่ 3

1.อธิบายความแตกต่างระหว่างคำต่อไปนี้ "ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว" กับ "จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว"ตอบ  -ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือ ตำแหน่งที่เป็นจุดกำเนิดการไหวสะเทือนของแผ่นดินหรือเกิดแผ่นดินไหว เกิดได้หลายจุดในพื้นที่ตามแนวรอยเลื่อน
        -จุดเหนือศูนย์เกอดแผ่นดินไหว คือ ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว จะอยู่ใต้ผิวโลกที่ระดับความลึกต่างๆน ตำแหน่งบนผิวโลกที่อยู่เหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

2.แนวที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใดของพื้นโลก ในประเทศไทยมีแนวที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดหรือไม่ อยู่บริเวณใดตอบ  ตามแนวรอยต่อ ประเทศมีความสเยงน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเกิดสั่นไหว ของประเทศข้างเคียงทำให้ได้รับแรงสั่นสะเทือน

3.แมกมาที่แทรกตัวอยู่ตามรอยแตก รอยแยกของหินใต้พื้นผิวโลก เมื่อแข็งตัวจะกลายเป็นหินชนิดใด
ตอบ  หินไรโอไลต์,หินแอนดีไซต์,หินบะซอลต์,หินทัฟฟ์,หินแอกโกเมอเรต,หินพัมมิซ,หินสคอเรีย,หินออบซีเดียน เป็นต้น

4.อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวตอบ  การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ทำให้หินเปลี่ยนลักษณะเลื่อนตัวแตกตัว และถ่ายโอนพลังงาน อย่างรวดเร็วให้กับพื้นที่ติดกันในรูปของคลื่นไหวสะเทือน
5.ท่านคิดอย่างไรจากคำกล่าวที่ว่า"ภูเขาไฟเป็นเสมือนหน้าต่างที่สามารถมองเห็นถึงภายในของโลก"
ตอบ  เป้นการเปรียบเทียบถึงการทีเราสารมารถนำวัตถุที่ภูเขาไฟพ่นนำออกมาศึกษา และองค์ประกอบของหินสารถนำมาวิเคราะห์ได้

6.บอกประโยชน์และโทษของการเกิดแผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิดตอบ  ประโยชน์ของภูเขาไฟระเบิด           1) ทำให้เกิดแผ่นดินใหม่
           2) แร่ธาตุมหาศาลทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์บนพื้นดิน
        โทษของภูเขาไฟ          1) สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อชีวิตและทรัพย์ต่อพื้นที่โดยรอบ
          2) ภูเขาไฟทำให้เกิดควันพิษและเขม่าปริมาณมหาศาลขึ้นชั้นบรรยากาศทำให้โลกเสียสมดุล

7.อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ "ภูเขาไฟมีพลัง" และ"คาบอุบัติซ้ำ"
ตอบ    ภูเขาไฟมีพลัง หมายถึง ภูเขาไฟที่ยังสามารถประทุขึ้นได้อีก
          คาบอุบัติซ้ำ  หมายถึง ระยะเวลาครบรอบของแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง